Meju – Lolot

Cening…
Ngudiang nyongkok di bucu
Kaden nak meju
Yeh nak mula saja meju

Cening…
Awas di durine ada bangkung
Lakar nglumbih ejit ceninge
Enggalang cening megedi

Ngalih tongos mekilad
Da di punyan dui
Da masi di punyan biu

Nyanan bisa metatu
Ejit ceninge
Nyanan bisa metatu
Ejit ceninge